soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Bakanlıkların görevleri nelerdir?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2007-05-18 | Okunma sayısı: 7146

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Limon mu yoksa çilek mi daha şekerlidir?
user avatar

Konu ile ilgili bir kununnameden alıntıdır.
''BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HK. 174 S. KHK İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 S. BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI H. KHK.NİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ H. 202 S. KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANU

    Kanun Numarası: 3046

    Kabul Tarihi: 27/09/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18540

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar.

    İKİNCİ KISIM : TEŞKİLAT YAPISI, KURULUŞ, ESAS VE USULLER, GÖREVLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT YAPISI

    BAKANLIKLARIN KURULMASI:

    Madde 3 - Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı bu Kanun esaslarına göre düzenlenir.

    Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şunlardır:

    a) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz.

    b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır.

    c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak ısrafının önlenmesi esastır.

    BAŞBAKAN YARDIMCILARI VE DEVLET BAKANLARI

    Madde 4 - (Değişik madde: 22/12/1994 - 4060/1md.)

    (Değişik ilk cümle: 23/06/1999 - 4391/1 md.) Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları yirmiyi geçmemek kaydıyla Devlet Bakanları görevlendirilebilir. Devlet Bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir.

    Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir.

    BAKANLIKLARIN TEMEL KURULUŞLARI:

    Madde 5 - Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

    BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI:

    Madde 6 - Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir.

    a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri,

    b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan danışma ve denetim birimleri,

    c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yardımcı birimler.''

kaynak

örnek olarakta iç işleri bakanlığının görevlerini uazalım.

Madde 2 - İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,
b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,
f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,
g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.   kaynak

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun